| หน้าหลัก | ITA2567 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 ข้อมูลทั่วไป - ประวัติอำเภอ
ประวัติความเป็นมาอำเภอโคกสำโรง
           ตามหลักฐานที่เล่าต่อกันมาว่า เดิมอำเภอโคกสำโรง เรียกว่า “เมืองละครสามโรง” เพราะรอบเมืองมีคูและเนินดิน มีละครเล่นเป็นประจำอยู่สามโรง ในเวลาต่อมาการเรียกชื่อจึงกลายเป็น “โคกสำโรง” นอกจากนี้คนพื้นบ้านยังสันนิฐานกันอีกว่า เมื่อเมืองละครสามโรงร้างแล้ว ตามเนินดินรอบเมืองมีต้นสำโรงขึ้นอยู่จำนวนมากจึงเรียกว่า “โคกสำโรง”
           ต่อมาในปี พ.ศ. 2323 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตน โกสินทร์ มีหลักฐานกล่าวถึงอำเภอโคกสำโรงว่าตั้งอยู่ทิศทางตะวันออกของเข าพุคา ตำบลห้วยโป่ง เขตมณฑลอยุธยา เรียกชื่อว่า “กิ่งอำเภอพุคา” ต่อมาในปี พ.ศ. 2351 หลวงอนุมาสารกรรม (กลิ่น) เป็นนายอำเภอได้พิจารณาเห็นว่า
           ประการแรก สถานที่ตั้งตัวที่ว่าการอำเภอมีประชากรน้อย
           ประการที่สอง การคมนาคมไม่สะดวก
           จึงเห็นสมควรให้มีการย้ายที่ตั้งตัวที่ว่ากา รอำเภอใหม่ได้พิจารณาให้ชื่อว่า “อำเภอโคกสำโรง” สันนิษฐานว่าสระโบสถ์เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอนี้ แต่มีจำนวนประชากรมากจึงใช้จำนวนประชากรเป็นแนวตั้งชื่อแต่ที่ตั้งตัวที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกสำโรง เพราะเป็นศูนย์กลางการติดต่อคมนาคมได้สะดวก
           ครั้ง พ.ศ. 2458 ขุนศรีนฤนาม (เต่า สมชนะ) เป็นนายอำเภอได้ย้ายที่วาการอำเภอจากตำบลสระโบสถ์มาอยู่ ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน โดยขอแรงงานราษฎรหาไม้มาปลูกสร้างและทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจา กอำเภอ “สระโบสถ์” เป็น “อำเภอโคกสำโรง” ให้ตรงกับสถานที่ตั้งที่วาการอำเภอ

ขอบคุณ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th