| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 เครือข่าย SRRT - รพ.สต.คลองเกตุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเกตุ

ข้อมูลทั่วไป
                       ตำบลคลองเกตุ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก เฉียงใต้ของอำเภอโคกสำโรง ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง 4กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 - 15 นาที ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 37 กิโลเมตร โดยมีเขตการกปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน มีอาณาเขตดังนี้ตำบลคลองเกตุ เป็นพื้นที่ดอน มีแหล่งน้ำขนาดเล็ก 1-2 แห่ง การประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ต้องตามฤดูกาล มีสถานบริการสาธารณสุขจำนวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเกตุ

อาณาเขตตำบล
                       ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองห้วยยาง (น้ำสนามแจง) ถนนสุระนารายณ์ เหนือบ้านคลองเกตุ
                       ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเชิงเขาไทร ด้านตะวันออก ที่บ้านหัวดง ต.คลองเกตุ
                       ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามลำห้วยปลาหมอ ถนนสุระนารายณ์
                       ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาขาด (เทือกเขาวงพระจันทร์ด้านตะวันออกเฉียงใต้)

จำนวนประชากร
                       ประชากรทั้งสิ้น 6,778 คน แยกเป็น ชาย 3,438 คน หญิง 3,340 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,765 ครัวเรือน

SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com