| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 เครือข่าย SRRT - รพ.สต.ดงมะรุม


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม

ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๕
โทรศัพท์ ๐๓๖ -๔๕๖๔๒๒
E-Mail : ๐๑๔๗๗@lbmoph
ที่ตั้ง
ตำบลดงมะรุม อยู่ห่างจากอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
จำนวนประชากรทั้งหมดที่รับผิดชอบ ๕,๕๒๖ คน ชาย ๒,๗๔๗ คน หญิง ๒,๗๘๘ คน
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ ๑,๗๘๘ ครัวเรือน
จำนวน อสม. ทั้งสิ้น ๙๐ คน จำนวนวัด ๘ แห่ง / โรงเรียน ๔ แห่ง
จำนวนเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข ๔ คน คือ
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ คน
- นักวิชาการระดับปฏิบัติการ ๑ คน
- พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ๒ คนนางวรรณี พิศพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม


นายรุ่งวิทย์ ทรัพย์ล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขนางบุญส่ง พละทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพ


นางอ้อมขวัญ กำเหนิด
พยาบาลวิชาชีพ

SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com